e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Prosesin simulyasiyası

Prosesin simulyasiyası

Sizə hər hansı diskret təkamül prosesi verilmişdir. Prosesin hər vaxt anındakı vəziyyəti x1, …, xn parametrləri ilə təsvir olunur. Təkamülün hər vaxt anındakı vəziyyəti aşağıdakı xətti tənliklər sistemi vasitəsilə təsvir olunur:

xi+11 = a11xi1 + … + a1nxin

xi+1n = an1xi1 + … + annxin

Prosesin M vaxt anındakı vəziyyətini tapın. Hər bir parametr modulca 100007-yə qədər hesaba alınmalıdır.

Giriş verilənləri

Girişin birinci sətrində T (1T100) testlərin sayı yerləşir. Hər bir testin birinci sətrində iki ədəd yerləşir: N, (1N100) –parametrlərin sayı və M (0M109) –vaxt anı. Sonra hər birində aralarında boşluq işarəsi olmaqla N ədəd yerləşən N sətir gəlir. i-ci sətirdəki j-cu ədəd aij (0aij109)-dir. Daha sonra N tam ədəd yerləşən bir sətir gəlir. Bu sətirdəki j-cu ədəd x0j (0x0j109)-dur.

Çıxış verilənləri:

T sayda sətrin hər birini "Case #A: xM1xMn" şəklində verin. Burada A testin nömrəsidir(1-dən başlayaraq), xM1, …, xMn isə verilmiş test üçün axtarılan parametrlərdir.

Zaman məhdudiyyəti 15 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
2
1 5
2
1
2 7
14 26
32 45
534 623
Çıxış verilənləri #1
Case #1: 32
Case #2: 62813 87846