e-olymp
Məsələlər

Dördhissəli qraflarda çoxluq

Dördhissəli qraflarda çoxluq

Təpəsi 4 qrupa bölünən və tili yalnız I II, II III, III IV, IV I qruplarının təpələrini birləşdirən qraf verilmişdir. Sizə lazımdır ki, bu qrafda seçmək mümkün olan kəsişməyən 4-təpəli dövrlərin ən çox sayını tapasınız. Hər dövrdə hər bir qrupdan bir təpə yerləşməlidir və I II, II III, III IV, IV I qruplarından olan təpələr tildə birləşməlidir.

Giriş verilənləri

Girişin birinci sətrində testlərin T (1T ≤10) sayı yerləşir. Sonrakı T sayda testin hər birində I, II, III və IV qruplarındakı təpələrin sayı olan 4 ədəd- N1, N2, N3, N4 (1N1, N2, N410, 1N37) ədədləri yerləşir.

Daha sonra N1 sayda sətir gəlir. (2i+1)-ci sətirdə (0 ≤ iN1–1) I qrupun i-ci təpəsi ilə qonşu olan II qrupun təpələrinin sayı, sonra isə bu təpənin nömrəsi yerləşir. (2i+2)-ci sətirdə I qrupun i-ci təpəsi ilə qonşu olan IV qrupun təpələrinin sayı, sonra isə bu təpənin nömrəsi yerləşir(Hər bir qrupda təpələr 0-dan başlayaraq nömrələnmişdir).

Onların ardınca 2N3 sayda sətir gəlir.(2i+1)-ci sətrdə (0 ≤ iN3–1) I qrupun i-ci təpəsi ilə qonşu olan II qrupun təpələrinin sayı, sonra isə bu təpənin nömrəsi yerləşir. (2i+2)-ci sətirdə III qrupun i-ci təpəsi ilə qonşu olan IV qrupun təpələrinin sayı, sonra isə bu təpənin nömrəsi yerləşir.

Çıxış verilənləri:

T sayda sətrin hər birini "Case #A: B" şəklində verin. Burada A testin nömrəsi(1-dən başlayaraq), B verilmiş test üçün axtarılan kəmiyyətdir.

Zaman məhdudiyyəti 15 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
2
1 3 2 4
3 0 1 2
4 0 1 2 3
2 0 1
1 0
2 1 2
2 1 3
4 7 4 7
3 0 1 5
3 0 1 5
3 0 2 6
3 0 2 6
3 1 2 6
3 1 2 6
3 0 1 2
3 0 1 2
2 0 2
2 0 2
1 0
1 0
2 1 0
2 1 0
2 0 1
2 0 1
Çıxış verilənləri #1
Case #1: 1
Case #2: 3