e-olymp
Məsələlər

Şəxsi işlər

Şəxsi işlər

Bir dəfə, katibə şagirdlərin şəxsi işlərini qarışdırdı. İndi onları yenidən sinfə görə, sinif daxilində isə soyada görə sıralamaq lazımdır.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə şəxsi işlərin sayını ifadə edən N (1N1000) ədədi verilir. Sonra N şagirdin hər biri üçün (hər biri öz sətrində) növbəti verilənlər verilir: soyad və ad, sinif, doğum tarixi. Soyad və ad 20 simvoldan çox olmayan sətirdir, sinif - (1-dən 11-ə qədər) ədədlər və ("A"-dan "Z"-ə qədər) hərflər ehtiva edən sətirdir, doğum tarixi – "ДД.ММ.ГГ". formatındadır. Eyni sinifdə eyni soyadlı şagirdlərin olmadığına zəmanət verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylına hər birində bir şagirdin məlumatları yazılmış N sətir vermək tələb olunur. Sətirlər əvvəlcə sinfə görə, sonra isə soyada görə sıralanmış olmalıdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
3
Sidorov
Sidor
9A
20.07.93
Petrov
Petr
10B
23.10.92
Ivanov
Ivan
9A
10.04.93
Çıxış verilənləri
9A Ivanov Ivan 10.04.93
9A Sidorov Sidor 20.07.93
10B Petrov Petr 23.10.92