e-olymp
Məsələlər

Mötərizələrin paradı

Mötərizələrin paradı

k1 sayda birinci tip mötərizələr cütündən, k2 sayda ikinci tip mötərizələr cütündən,..., km sayda m-ci tip mötərizələr cütündən təşkil edilmiş müxtəlif düzgün mötərizələr ardıcıllığının sayını hesablayın.

Mötərizələr ardıcıllığı aşağıdakı hallarda düzgün hesab edilir:

• Boş ardıcıllıq-düzgündür;

• Əgər A B düzgündürsə, onda AB də düzgündür;

• Əgər A düzgündürsə, onda (iA)i də düzgündür. Burada (i)i eyni tipli açılan və bağlanan mötərizələrdir.

Giriş verilənləri

Giriş faylının birinci sətrində testlərin 0 < n10 sayı verilir. Sonrakı n sətrin hər birində testlər təsvir olunur. Hər bir sətir müxtəlif tip mötərizələrin sayı olan 0 < m100 ədədi ilə başlayır. Sonra aralarında boşluq işarəsi olmaqla m sayda bir birinin ardınca müsbət k1, k2, …, km ədədləri gəlir. ki ədədləri i-ci tip mötərizələr cütünün sayıdır. Mötərizələr cütünün ümumi sayı 1000-dən böyük deyil.

Çıxış verilənləri

Hər bir test üçün bir tam ədəd - məsələnin cavabını mütləq qiymətcə 1000000007-dən çox olmamaqla bir sətirdə verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
1 4
2 2 2
3 1 2 3
Çıxış verilənləri #1
14
84
7920