e-olymp
Məsələlər

Sadə stek

Sadə stek

stek verilənlər strukturunu reallaşdırın. Elə proqram yazın ki, stekin təsvirini versin və burada verilən bütün metodları reallaşdıraraq stekin işini modelləşdirsin. Proqram ardıcıl əmrləri oxuyur və əmrdən asılı olaraq bu və ya digər əməliyyatı aparır. Hər bir əmrin icrasından sonra proqram bir sətir verməlidir. Proqram üçün mümkün əmrlər:

push n

n ədədini stekə əlavə etmək (n-nin qiyməti əmrdən sonra verilir). Proqram ok verməlidir.

pop

Stekdən sonuncu elementi silmək. Proqram onun qiymətini verməlidir.

back

Proqram sonuncu elementi silmədən verməlidir.

size

Proqram stekdəki elementlərin sayını verməlidir.

clear

Proqram steki təmizləməli və ok verməlidir.

exit

Proqram bye verməli və işini tamamlamalıdır.

prb6122.gif

Giriş əmrləri dəstinin növbəti tələblərə cavab verdiyinə zəmanət verilir: stekdə elementlərin maksimal sayı istənilən anda 100-ü aşmır, bütün popback əmrləri doğrudur, yəni, onların icrası zamanı stekdə heç olmazsa, bir element olur.

Giriş verilənləri

Şərtdə şərh olunur. Giriş verilənləri nümunəsinə də baxın.

Çıxış verilənləri

Şərtə verilir. Çıxış verilənləri nümunəsinə də baxın.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
push 2
push 3
push 5
back
size
pop
size 
push 7 
pop 
clear 
size 
exit
Çıxış verilənləri #1
ok
ok
ok
5
3
5
2
ok
7
ok
0
bye

Şərh: Bütün verilənlər strukturunda elementlərin sayı, əgər xüsusi olaraq göstərilməyibsə, 10000-ni aşmır.

Hard to Believe, but True!