e-olymp
Məsələlər

Ağ kubiklər

Ağ kubiklər

Professor Samodelkin ağ rəngli tirlərdən kubiklər hazırlamağı fikirləşirdi. Hər kubikin tilinin uzunluğu 1 dm-ə bərabərdir. Kubiklər hazırlandıqdan sonra professor qərara aldı ki, yenə bütün kubikləri ağ rəngli etsin. Professor bir tirdən tərəfi 1 dm olan neçə kubik hazırlaya bilər və əgər tirlərin uzunluğu tam ədəddirsə və o da desimetrlə verilibsə, neçə üzü rəngləmək lazım gələcək?

Giriş verilənləri

Bir sətirdə 106-u aşmayan üç tam ədəd-tirin ölçüləri desimetrlə verilir.

Çıxış verilənləri

Yeganə sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki tam ədəd-alınan kubiklərin sayı və kubiklərin rəngləmək lazım gələn üzlərinin sayı yazılır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2 3
Çıxış verilənləri #1
6 14